Työväen Sivistysliiton kurssituki jaetaan STM:n toimiston kautta musiikkiliiton jäsenryhmille ja piirijärjestöille.

Vuoden 2024 TSL-kurssituen hakuaika on päättynyt. Ota tarvittaessa yhteyttä STM:n toimistoon, mikäli hakemus on jäänyt tekemättä ja haluatte käyttää kurssitunteja vuonna 2024.

Tutustuthan näihin hakuohjeisiin huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä.

Hakuohjeet

Kurssitukea voi hakea kurssimuotoiseen koulutustoimintaan. Kurssi on suunniteltu opinnollinen tapahtuma, jossa tietty ryhmä opiskelijoita perehtyy kouluttajan johdolla opiskeltavaan aiheeseen. Kurssin voi toteuttaa lähi- ja/tai verkko-opintoina. Kurssi voi olla kestoltaan yhden tunnin, päivän tai useita päiviä (esim. useamman kuoro-/orkesteriharjoituksen kokonaisuus). Tuki ohjataan laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan.

Kurssituen ehdot

 • Opetus on ryhmäopetusta.
 • Osanottajia on vähintään 10.
 • Kurssilla on selkeät oppimistavoitteet (taidot, joita opetellaan, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis teokset tai konsertti).
 • Kurssilla on vähintään yksi kouluttaja.
 • Kurssilla on hyväksyttäviä kuluja vähintään 20 € / oppitunti.
 • Kurssin kuluista löytyy tositteet jäsenryhmän/piirijärjestön kirjanpidosta.
 • Jäsenryhmä tai sen taustayhteisö/piirijärjestö on koulutuksen järjestäjä eli kyseessä ei ole ryhmän osallistuminen jonkun toisen järjestäjän koulutukseen.
 • Jäsenryhmä tai sen taustayhteisö/piirijärjestö ei saa muuta valtion tukea kurssitunteihin / samoihin kustannuksiin.
 • Jäsenryhmä tai sen taustayhteisö/piirijärjestö tekee ohjeiden mukaisen kurssitukihakemuksen ja raportoi kurssin määräaikaan mennessä raportointiohjeiden mukaan.

Tukea käyttävän jäsenryhmän/piirijärjestön tulee myös

 • vastata raportissa ilmoittamiensa kustannusten oikeellisuudesta ja todennettavuudesta
 • huolehtia, että kuluraportoinnin perusteena olevat asiakirjat säilytetään kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla
 • sitoutua toimittamaan alkuperäiset tositteet kustannuksista pyydettäessä STM:lle tai TSL:lle
 • sitoutua toimittamaan muut mahdollisesti tarvittavat tiedot ja/tai dokumentit pyydettäessä STM:lle tai TSL:lle
 • pystyä osoittamaan mistä koulutuksen kustannukset ovat syntyneet
 • sitoutua käyttämään hakemansa tuntimäärän verran opetustunteja tai ilmoittamaan peruuntuneista tunneista ennen kurssin päättymistä tai ilmoittamaan kokonaan peruuntuneesta kurssista ennen suunnitellun kurssin alkua.

Kurssituen hakeminen

Tukea haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuina päivinä lokakuussa seuraavan kalenterivuoden kursseihin täyttämällä hakulomake (linkki sivun alareunassa). Liitteitä ei tarvita.

Hae tukea koko vuoden toimintaan. Toiminnan voi jakaa useammaksi eri kurssiksi. Tee jokaisesta kurssista oma hakemus.

Hakemuksessa kysytään kurssin tietoja, esimerkiksi opetustuntien määrää, kouluttajaa, kurssin ajankohtaa ja kestoa, oppimistavoitteita sekä kurssin kuluja ja tuloja. Kannattaa tutustua hakulomakkeen kysymyksiin jo etukäteen ja sen pohjalta suunnitella seuraavan vuoden kurssi/kurssit esim. yhdessä ryhmän johtajan kanssa ennen lomakkeen täyttämistä.

Hakemuksessa annettavat tiedot ovat arvioita, mutta pyri arvioimaan erityisesti kulut ja opetustuntien määrä mahdollisimman tarkasti. Opetustunnin kesto on 45 minuuttia. Huomioi tarkasti, mitkä ovat hyväksyttäviä kurssitunteja, äläkä laske mukaan ei-hyväksyttäviä tunteja. Kurssitunteihin ei kuulu konsertit, esiintymiset tai opetuksen suunnittelu/järjestely, ohjelmiston valinta yms. varsinaisten koulutustuntien ulkopuolinen toiminta.

Hae vain niin paljon tunteja, kuin ryhmä aikoo todellisuudessa käyttää.

Oppimistavoitteet

Jokaisella kurssilla ja sen kaikilla opetustunneilla tulisi olla oppimistavoitteita. Oppimistavoitteilla tarkoitetaan asioita ja taitoja, joita on tarkoitus oppia – taitoja, mitä ryhmä tarvitsee voidakseen esittää kurssilla soitettavaa/laulettavaa ohjelmistoa, esiintyäkseen tai kehittyäkseen esim. kuorolaulajana tai orkesterisoittajana. Näitä voivat olla muun muassa sointi, fraseeraus, intonaatio, mitä milläkin kohtaa on tarkoitus oppia. Yksittäisen kappaleen opettelu tai konsertti ei siis itsenään ole oppimistavoite, ei myöskään kuorolaulu/orkesterisoitto ilman tarkempaa määrittelyä.

Hakulomakkeelle kirjataan lyhyt selvitys ryhmän oppimistavoitteista. Älä kirjaa ko. kohtaan mitään muuta, esim. ryhmän esittelyä, ohjelmistoa tms.

Tuki ohjataan ensisijaisesti laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan, joten oppimistavoitteiden huolellinen määrittely on tuen myöntämisen kannalta tärkeää.

Kurssituen määrä

Kurssituen määrä on 10–30 € / tunti, kuitenkin maksimissaan puolet kuluista (eli kuluja pitää olla 20 euroa 10 euron tukeen, pääsääntöisesti tätä pienempää tukea ei myönnetä). Tuen määrä lasketaan STM:n toimistolla.

Tuen enimmäismäärä (opetustuntien määrä ja tuntihinta) päätetään hakemuksen perusteella. Myönnettyjen opetustuntien määrään vaikuttaa myös TSL:n myöntämän tuntikiintiön suuruus.

Tukipäätös lähetetään keväällä hakulomakkeessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Lopullinen tuki määräytyy kurssin jälkeen tehtävän raportin perusteella.

Hyväksyttävät kulut

Kurssitukea myönnetään kouluttajan palkkoihin ja työnantajakuluihin, matkakuluihin, päivärahoihin ja majoituskustannuksiin, osallistujien matka- ja majoituskustannuksiin (jos ryhmä maksaa ne), ateriakuluihin, kurssista aiheutuviin ilmoitus- ja monistuskuluihin, opetusvälinevuokriin, opetustilavuokriin ja opetusmateriaaliin. Kaikista kustannuksista tulee löytyä tositteet kurssin järjestäjän kirjanpidosta.

Kurssitukea ei myönnetä yhdistystoiminnan kuluihin, kuten jäsenmaksuihin, taloushallinnon kuluihin tms. Konserttikulut (tilavuokrat, markkinointikulut, esiintymispalkkiot yms.) eivät myöskään ole hyväksyttäviä kuluja, koska konsertteja ja esiintymisiä ei lasketa mukaan kurssitunteihin.

Järjestäjän kiinteitä kuluja, kuten vakituisen henkilöstön palkkoja tai kiinteitä tilakuluja voidaan hyväksyä kurssikuluiksi koulutuksen osalta vain, mikäli ne on eritelty omalle kustannuspaikalle ja ovat todennettavissa työajanseurannasta.

Kurssitukea ei voi käyttää opetustunteihin, joihin jäsenryhmä/piirijärjestö saa muuta valtion tukea tai jotka kuuluvat kansalais-/työväenopiston tms. oppilaitoksen opetusohjelmaan. Valtion tukea on esimerkiksi toisen opintokeskuksen tuki, TSL-tuki muualta, Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) avustukset, Musiikin edistämissäätiön (MES) avustukset, aluehallintoviraston avustukset tai yleisavustus/toiminta-avustus/erityisavustus joltain ministeriöltä tai valtion virastolta. 

Jäsenryhmä/piirijärjestö voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Huomoittehan palkkakulujen osalta, että neuvomme ensisijaisesti maksamaan kouluttajalle maksettavan palkan joko laskulla (toiminimi /muu yritys/kevytyrittäjä) tai bruttopalkkana lakisääteisine työnantajakuluineen (ikärajat huomioiden). Mikäli teillä on palkanmaksun suhteen jokin muu käytäntö, tulee verottajalta tarkistaa vuosittain menettelytavan laillisuus.

Huomioittehan myös, että kouluttajan laskuttaessa yrityksen kautta, on opetustyö arvonlisäverovelvollista

Kurssin peruuntuminen

Avustuksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa peruuntuneista tai pienentyneistä kursseista välittömästi, jotta avustus voidaan ohjata muuhun käyttöön. Ilmoita siis STM:n toimistoon välittömästi, jos kurssi peruuntuu kokonaan tai osa tunneista on jäämässä käyttämättä!

Kurssin aikana

Pidä kurssin aikana kirjaa tunneista: kirjaa pidetyt tunnit ja niiden opintosisältö (opetellut asiat, esim. intonaatio, fraseeraus jne.; ei siis kappaleet tai harjoituksen rakenne).

Tee kurssin aikana myös osanottajalista kaikista kurssilla mukana olleista. Kerää osallistujilta ns. profiilitiedot.

Kerro kurssin osanottajille, että kyseessä on TSL-tuella järjestetty kurssi.

Aloita tunti- ja osanottajakirjanpidot heti kurssin alussa, vaikka et olisi vielä saanut tukipäätöstä.

Lue liitteiden täyttämisestä ja profiilitietojen keräämisestä lisää raportointi-sivulta jo ennen kurssin alkua!

Ilmoita STM:n toimistoon, jos huomaat että kurssi ei tule toteutumaan suunnitellussa laajuudessa.

Kurssin jälkeen

Kurssit pitää raportoida viimeistään kaksi (2) kuukautta kurssin päättymisen jälkeen, poikkeuksena marras-joulukuussa päättyvät kurssit, jotka pitää raportoida vuoden loppuun mennessä. Tutustu huolellisesti raportointiohjeisiin, jotka löytyvät täältä.

 

HAKULOMAKKEESEEN PÄÄSET TÄSTÄ.