Kurssin raportointi tehdään kurssin toteuduttua. Kurssit pitää raportoida viimeistään kuukausi kurssin päättymisen jälkeen, poikkeuksena joulukuussa päättyvät kurssit, jotka pitää raportoida vuoden loppuun mennessä.

Raportin perusteella vahvistetaan lopullinen kurssituen määrä kurssikohtaisesti. Kurssin lopullinen tuntimäärä ja toteutuneet kustannukset vaikuttavat tuen määrään.

Miten kurssi raportoidaan

Raportti tehdään täyttämällä raportointilomake (linkki sivun alareunassa). Tutustu raportointilomakkeeseen huolellisesti ja hanki tarvittavat tiedot ennen lomakkeen täyttämistä.

Kurssi raportoidaan toteutuneessa laajuudessa eli kaikki opetustunnit tulee sisällyttää kurssiohjelmaan, vaikka kurssitukea olisi myönnetty pienemmälle tuntimäärälle.

Raportointilomakkeen lisäksi palautetaan kurssiohjelma ja osallistujaluettelo (lomakepohjat lähetetty kurssitukipäätöksen mukana ja voit tilata lomakkeet myös STM:n toimistosta). Liitteet lähetetään sähköpostilla osoitteeseen info

Tutustu raportointiohjeisiin ja sähköiseen raportointilomakkeeseen huolellisesti! Raportissa annetaan tarkat tiedot toteuman/tositteiden mukaisesti. Olethan raporttia tehdessäsi erityisen huolellinen kulujen raportoimisen osalta ja varmistat, että kaikki raportoidut kulut ovat hyväksyttäviä kuluja ja vastaavat ryhmänne kirjanpidossa olevia tositteita. TSL-kurssituki on valtionapua ja mikäli sen väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan tukea periä takaisin myös takautuvasti.

Hyväksyttävät kurssitunnit

TSL-tukea voi saada vain opetustunteihin, ei esim. suunnitteluun, koulutuksen järjestelyyn tai kokouksiin. Myöskään konsertit ja muut esiintymiset eivät ole hyväksyttäviä kurssitunteja.

Opetuksen tulee olla ryhmäopetusta eli tukea ei myönnetä yksityisopetukseen.

Kurssitukea ei voi käyttää opetustunteihin / kustannuksiin, joihin ryhmä saa muuta valtion tukea tai jotka kuuluvat kansalais-/työväenopiston tms. oppilaitoksen opetusohjelmaan. Valtion tukea on esimerkiksi toisen opintokeskuksen tuki, TSL-tuki muualta, Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) avustukset, Musiikin edistämissäätiön (MES) avustukset, aluehallintoviraston avustukset tai yleisavustus/toiminta-avustus/erityisavustus joltain ministeriöltä tai valtion virastolta. 

Jäsenryhmä/piirijärjestö voi käyttää kurssitukea vain itse järjestämäänsä koulutukseen, johon liittyvät maksutositteet löytyvät ryhmän kirjanpidosta. Tukea ei voi käyttää osallistuttaessa muiden tahojen järjestämään koulutukseen, ei edes osallistumismaksuihin tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Raportissa tulee ilmoittaa vain hyväksyttäviä kurssitunteja.

Opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviä kuluja ovat
-    koulutustilavuokrat
-    kouluttajan palkat ja työnantajakulut
-    kouluttajan matkakulut, päivärahat ja majoituskustannukset
-    kouluttajan ja osallistujien ateriakulut
-    osallistujien matka- ja majoituskustannukset
-    opetusmateriaalit (nuottihankinnat)
-    opetusvälineiden vuokrat
-    ilmoituskulut, jos ne liittyvät koulutuksen järjestämiseen
-    muut selkeästi koulutuksen järjestämiseen liittyvät kulut

Kaikista kuluista tulee löytyä tositteet koulutuksen järjestäjän kirjanpidosta. Kurssin kuluina ilmoitettaviin kustannuksiin ei saa kohdentua muuta valtion rahoitusta.

Konserttikulut (tilavuokrat, markkinointikulut, esiintymispalkkiot yms.) eivät ole hyväksyttäviä kuluja, koska konsertteja ja esiintymisiä ei lasketa mukaan kurssitunteihin. Kurssitukea ei myönnetä myöskään yhdistystoiminnan kuluihin, kuten jäsenmaksuihin, taloushallinnon kuluihin tms.

Järjestäjän kiinteitä kuluja, kuten vakituisen henkilöstön palkkoja tai kiinteitä tilakuluja voidaan hyväksyä kurssikuluiksi koulutuksen osalta vain, mikäli ne on eritelty omalle kustannuspaikalle ja ovat todennettavissa työajanseurannasta.

Huomioittehan, että kulujen tulee olla välittömästi koulutustilaisuudesta aiheutuneita ja kohdistua pääsääntöisesti kurssin ajankohtaan.

Ilmoitathan raportissa vain hyväksyttäviä kustannuksia! Pitäkää myös huolta siitä, että raportoimanne kulut vastaavat tositteita. Kaikista kuluista tulee löytyä tositteet ryhmän/taustayhteisön kirjanpidosta.

Kuitteja ei tarvitse toimittaa kuin pyydettäessä. Tositetarkastuksia tehdään satunnaisotannalla vuosittain kurssituen käyttäjille. Kuitteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu.

TSL-tukea käyttävä jäsenryhmä/piirijärjestö vastaa ilmoittamiensa kustannusten oikeellisuudesta ja todennettavuudesta. Jäsenryhmän/piirijärjestön tulee pystyä osoittamaan mistä koulutuksen kustannukset ovat syntyneet.

Kouluttajan palkka

Neuvomme ensisijaisesti maksamaan kouluttajalle maksettavan palkan joko laskulla (toiminimi /muu yritys/kevytyrittäjä) tai bruttopalkkana lakisääteisine työnantajakuluineen. Mikäli teillä on palkanmaksun suhteen jokin muu käytäntö, tulee verottajalta tarkistaa vuosittain menettelytavan laillisuus. Raportointilomakkeelle tulee myös kirjata perusteet poikkeavalle palkanmaksukäytännölle.

Huomioittehan, että kouluttajan laskuttaessa yrityksen kautta, on opetustyö arvonlisäverovelvollista.

Mikäli kouluttajalle on maksettu palkkaa työnantajakuluineen, huomioittehan kuluraportissa myös työnantajakulujen osuudet.

Mikäli kouluttajalle on maksettu palkka, joka sisältää sekä kurssiin kuuluvia tunteja että siihen kuulumattomia tunteja (esim. konserttipalkkio), laskekaa kurssiin kuuluva osuus ja kirjatkaa vain se kurssin kuluksi. Muistakaa huomioida sama seikka myös vastaavissa työnantajakuluissa.

Kurssin tuotot

Raportointilomakkeella ilmoitetaan myös kurssin tuotot, mm. osallistumismaksujen kokonaissumma.

Rapostissa kysytään myös muita kurssille saatuja avustuksia ja muita mahdollisia tuottoja. Näillä tarkoitetaan suoraan kurssiin kohdistuvia tuottoja, ei siis yhdistyksen muuta rahoitusta.

Lisäksi raportissa tulee arvioida, miten kurssin omarahoitusosuus (= kurssin kulut - kurssille saatava TSL-kurssituki) on rahoitettu, mikäli kurssiin suoraan kohdistuneet tuotot eivät kokonaisuudessaan kata kurssin omarahoitusosuutta. Muu rahoitus on yleensä yhdistyksen yleistä varainhankintaa (jäsenmaksut, konserttituotot, muu varainhankinta, toiminta-avustukset), joka ei ole kurssin suoraa tuottoa.

Oppimisen arviointi

Kurssin järjestäjällä on vastuu järjestämänsä kurssin oppimisen arvioinnista. Raportointilomakkeella kerrotaan lyhyesti, mitä osallistujat oppivat kurssilla ja täyttyivätkö kurssin suunnitteluvaiheessa asetetut oppimistavoitteet. Lisäksi tulee kertoa millaisilla menetelmillä arvioitte koulutukseen osallistuneiden henkilöiden oppimista.

Raportin liitteet

Kurssiohjelmasta tulee käydä ilmi kurssin päivämäärät, opetustuntien alkamis- ja päättymisajat, vähintään 15 minuutin mittaiset tauot, opetustuntien määrä (huom! opetustunnin kesto on 45 minuuttia), opintosisällöt ja kouluttajat.

Huomaathan, että konsertteja, esiintymisiä tai opetuksen suunnittelua yms. varsinaisen koulutuksen ulkopuolista toimintaa ei lasketa mukaan opetustuntien määrään, eikä niitä siis myöskään tule kirjata kurssiohjelmaan.

Kurssiohjelmassa tulee kertoa jokaisen kerran opintosisältö. Tämä ei tarkoita harjoituksen rakennetta (äänenavaus ja käydyt kappaleet), vaan harjoituksen opinnollista sisältöä, esimerkiksi musiikillisia asioita, kuten sointi, fraseeraus, intonaatio, mitä milläkin kohtaa on tarkoitus oppia. Yksittäisen kappaleen opettelu tai konsertti ei myöskään itsenään ole tunnin opintosisältö. Opintosisältö ei voi myöskään olla kuoroharjoitus/orkesterisoitto ilman tarkempaa määrittelyä.

Kuoron tai orkesterin johtajan ammattitaitoa kannattaa käyttää hyödyksi opintosisältöjen kirjaamisessa. Opintosisällön olisi tarkoitus vastata hakemukseen kirjattuja tavoitteita. Mikäli opintosisällöt ovat aivan eri asioita kuin tavoitteet ennen kurssia, olisi hyvä liittää mukaan arvio siitä, miksi näin kävi.

Osallistujaluetteloon kerätään osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet. Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 osallistujaa.

Osallistujaluettelosta tulee käydä ilmi kaikki henkilöt, jotka ovat kurssin aikana osallistuneet opetukseen. Kertakohtaista listaa ei tarvita. Osanottajamääräksi raportointilomakkeelle merkitään kaikkien kurssille osallistuneiden henkilöiden yhteismäärä. Sillä ei ole merkitystä, kuinka monissa harjoituksissa kukin on käynyt.

Osallistujaluettelon sähköpostiosoitteita käytetään oppimistavoitteiden toteutumista koskevien kyselyjen lähettämiseen osallistujille.

Varmista, että liitteissä on samat tunti- ja osanottajamäärät kuin ilmoitat raportointilomakkeella!

Profiilitiedot

Osanottajilta tulee kerätä myös profiilitiedot eli kunkin osanottajien taustatiedot (sukupuoli, ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, äidinkieli, netto-osallistuja = ei ole aiemmin saman vuoden aikana osallistunut TSL:n kurssituella tuetulle kurssille). Profiilitiedot voi kerätä valmiilla lomakkeella (lähetetty kurssitukipäätöksen mukana, lomakkeen voi myös tilata STM:n toimistosta), tai muulla haluamallanne tavalla.

Mikäli järjestätte vuoden aikana useamman kurssin, huomioittehan että kukin osanottaja voi olla netto-osallistuja (kalenterivuoden aikana ensimmäistä kertaa TSL:n kurssituella tuetulla kurssilla) korkeintaan yhdellä kurssilla.

Profiilitietolomaketta ei tarvitse palauttaa, vaan tiedot ilmoitetaan sähköisellä raportointilomakkeella.

Profiilitietoja ei liitetä yksittäisten henkilöiden tietoihin, vaan kerätään ainoastaan osallistujien lukumääriä kustakin ryhmästä Opetushallituksen tilastointia varten.

Raportin tarkistaminen

Raportit tarkistetaan STM:n toimistolla. Raportin tarkistuksen yhteydessä saatetaan pyytää lisätietoja, mikäli raportti on ollut puutteellinen tai siinä on muita epäselvyyksiä.

Työväen Sivistysliitto tai Opetushallitus saattaa myös pyytää tietoja kurssin tuottoihin liittyen tai muita tietoja, myös takautuvasti.

Kurssituen määrä

Kurssituen määrä on 10–30 € / opetustunti, kuitenkin maksimissaan 50 % kuluista. Esimerkiksi 50 € opetustuntikohtaisilla kuluilla tuen määrä on 25 € / opetustunti. Sen sijaan 70 € opetustuntikohtaisilla kuluilla tuki on 30 € / opetustunti, koska tätä suurempaa tukea ei makseta. Pääsääntöisesti alle 10 € opetustuntikohtaista tukea ei makseta eli kuluja tulisi olla vähintään 20 € / opetustunti.

Tuen lopullinen määrä päätetään raportoinnin perusteella (enimmäismäärä on ilmoitettu hakemuksen perusteella). Kurssin lopullinen tuntimäärä ja toteutuneet kustannukset vaikuttavat tuen määrään. Tuen määrä voi siis muuttua aiemmin myönnetystä enimmäismäärästä, jos kuluja tai tunteja ei ole tarpeeksi. Tietyin ehdoin tukea voidaan maksaa myös myönnettyä määrää enemmän, mikäli muille käyttäjille myönnettyä tukea on jäänyt käyttämättä.

Tuki maksetaan raportin tarkistuksen jälkeen raportointilomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille.

Kulutositteet

Kaikista kuluista tulee löytyä tositteet jäsenryhmän/taustayhteisön kirjanpidosta. Pitäkää myös huolta siitä, että raportoimanne kulut vastaavat kuitteja.

Kuitteja ei tarvitse toimittaa kuin pyydettäessä. Kuitteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu. 

Muita ohjeita

Avustuksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa peruuntuneista tai pienentyneistä kursseista välittömästi, jotta avustus voidaan ohjata muuhun käyttöön. Myönnetty avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.

Mikäli TSL-tuen käyttäjä jättää ilmoittamatta peruuntuneista kursseista tai toistuvasti pienentyneistä kursseista tai hakee toistuvasti tukea enemmän kuin todellisuudessa käyttää (pitkän aikavälin seurannassa), voi tämä vaikuttaa myönnettäviin tukisummiin tulevaisuudessa.

TSL-kurssituki on valtion myöntämää tukea, jonka käyttöä valvotaan. Tuki ohjataan laadukkaaseen ja tavoitteelliseen koulutustoimintaan. Kurssien järjestäjiltä ja/tai osanottajilta saatetaan pyytää kurssin raportoinnin jälkeen lisätietoja esim. oppimistavoitteiden toteutumisesta tai tositekopiot tositetarkastusta varten. Myös TSL tai Opetushallitus saattaa tehdä tarkistuksia kurssien tietoihin, myös takautuvasti.

Mikäli TSL-kurssituen väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan tukea periä jäsenryhmiltä takaisin myös takautuvasti.

Kurssiin liittyviä kuitteja, osallistujaluetteloita yms. dokumentteja tulee säilyttää kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jolloin kurssi on toteutettu.

Kurssin osallistujille tulisi kertoa, että kurssia tuetaan TSL:n kurssituella.

 

Tästä pääset RAPORTOINTILOMAKKEESEEN